Code bộ lọc select tỉnh thành, quận huyện sử dựng API provinces.open-api.vn

 

<div>
<select id="city">
<option value="" selected>Chọn tỉnh thành</option>      
</select>
     
<select id="district">
<option value="" selected>Chọn quận huyện</option>
</select>

<select id="ward">
<option value="" selected>Chọn phường xã</option>
</select>
 </div> 


    <h2 id="result"></h2>


<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js" referrerpolicy="no-referrer"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/0.21.1/axios.min.js"></script>
  <script>
  const host = "https://provinces.open-api.vn/api/";
var callAPI = (api) => {
  return axios.get(api)
    .then((response) => {
      renderData(response.data, "city");
    });
}
callAPI('https://provinces.open-api.vn/api/?depth=1');
var callApiDistrict = (api) => {
  return axios.get(api)
    .then((response) => {
      renderData(response.data.districts, "district");
    });
}
var callApiWard = (api) => {
  return axios.get(api)
    .then((response) => {
      renderData(response.data.wards, "ward");
    });
}

var renderData = (array, select) => {
  let row = ' <option disable value="">Chọn</option>';
  array.forEach(element => {
    row += `<option data-id="${element.code}" value="${element.name}">${element.name}</option>`
  });
  document.querySelector("#" + select).innerHTML = row
}

$("#city").change(() => {
  callApiDistrict(host + "p/" + $("#city").find(':selected').data('id') + "?depth=2");
  printResult();
});
$("#district").change(() => {
  callApiWard(host + "d/" + $("#district").find(':selected').data('id') + "?depth=2");
  printResult();
});
$("#ward").change(() => {
  printResult();
})

var printResult = () => {
  if ($("#district").find(':selected').data('id') != "" && $("#city").find(':selected').data('id') != "" &&
    $("#ward").find(':selected').data('id') != "") {
    let result = $("#city option:selected").text() +
      " | " + $("#district option:selected").text() + " | " +
      $("#ward option:selected").text();
    $("#result").text(result)
  }

}
	</script>
READ  Chia cột bằng thuộc tính display grid trong CSS

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie